Eastern Economic Corridor หรือ EEC คือ อะไร
EEC คือ

Eastern Economic Corridor EEC คือ โครงการพัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศที่มีมาตรฐานสากล และเป็นเสริมสร้างการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันตกและตะวันออกของประเทศไทย โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนและเป็นที่ต้องการจากรัฐบาลไทย.

EEC คือ และ EEC มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 13,285 ตารางกิโลเมตร และเปิดโอกาสให้ภาครัฐและเอกชนลงทุนในกิจการและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลายประการ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมและการบริการทางการขนส่ง, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร, และอื่น ๆ โดยมีการส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียตะวันออก.

การพัฒนา EEC มีเป้าหมายที่จะเพิ่มความมั่งคั่งและยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจในประเทศ โดยมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก และสร้างงานที่มีคุณค่าเพิ่มสูง.

Eastern Economic Corridor (EEC) ครอบคลุมพื้นที่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย และมีจังหวัดทั้งหมด 3 จังหวัดที่ถูกรวมเข้ามาในโครงการนี้ คือ:

  1. จังหวัดชลบุรี
  2. จังหวัดระยอง
  3. จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดเหล่านี้ถูกเลือกเพราะตั้งอยู่ในทำเลที่สำคัญทางทะเลและทางบก และมีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจ โดยมีการสร้างพื้นที่พัฒนาเป็นศูนย์กลางสำหรับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมในหลายด้าน เช่น อุตสาหกรรมดิจิทัล, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, และพื้นที่ให้บริการทางการบินและท่าเรือที่สำคัญ.

Eastern Economic Corridor (EEC) ได้รับการกำหนดให้เป็นพื้นที่ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมหลายประการ ที่จะได้รับประโยชน์จาก EEC ได้แก่:

  1. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล: EEC มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้ภูมิภาคนี้เป็นศูนย์กลางของการผลิตและวิจัยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร, ระบบควบคุม, และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ.
  2. อุตสาหกรรมการบริการทางการขนส่ง: การพัฒนาพื้นที่ทางเศรษฐกิจใน EEC จะส่งเสริมให้กลุ่มอุตสาหกรรมทางการขนส่งและโลจิสติกส์มีโอกาสในการขยายตัว ซึ่งรวมถึงการพัฒนาท่าเรือ, สถานที่ทำการบริการ, และระบบขนส่งทางบกและทางน้ำ.
  3. อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร: EEC มีการสนับสนุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่มีคุณภาพสูง โดยให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์.
  4. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ: โครงการนี้จะส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ทำให้ภูมิภาคนี้เป็นจุดประสงค์ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ, และพัฒนาพื้นที่รอบๆ EEC เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว.

การพัฒนาทั้งหมดนี้จะช่วยกระตุ้นการลงทุน, สร้างงาน, และเพิ่มมูลค่าในเศรษฐกิจของประเทศไทย.

EEC คือ
รูปจาก thaipublica.org

ขอบคุณขอมูลจาก thaipublica.org

Jepata.com

JEPATA.COM

ติดต่อโฆษณา

097-126-1282

065-964-0535